Комунальний заклад "Новомиколаївська гімназія Міської ради міста Кропивницького"
 
.

Табір "Веселка"

1 червня в День захисту дітей вихованці табору

"Веселка " відвідали Льотну Академію

 

 

 

 

 Затверджую

Директор школи

_____________Смага Л.П.

 

 

 

 

положення 

про дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням

 призагальноосвітній школі I-III ступенів № 29

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

2017-2018 навчальний рік

 

                                                                                1. Загальна частина

         1.1. Дитячий  заклад відпочинку з денним перебуванням  при загальноосвітній школі I-IIIступенів № 29 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області є позашкільним закладом відпочинку, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

         1.2. Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням  у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких він належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Типовим Положенням та своїм  Положенням.

         1.3. Дитячий заклад відпочинку створений  на базі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області,  за адресою м. Кропивницький,  вул.Василя Нікітіна, 25, тел.34-08-42

2. Організаційно-правові засади

діяльності дитячого закладу відпочинкуз денним перебуванням

         2.1. Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням  діє на підставі Положення, що затверджується директором школи.

         2.2. Для дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням установлено тривалість оздоровчої  зміни 14 робочих днів з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів, а також рекомендацій місцевих органів охорони здоров’я, з 6-ти годинним денним перебуванням, та 4 х годинним денним загоном  

« Літня волонтерська школа»

          2.3. Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням  приймає на оздоровлення та відпочинок учнів 1 – 8 класів ЗШ №29. З урахуванням профілю діяльності та медико-психологічних показників здоров’я дитини, засновниками (власниками) можуть установлюватись окремі обмеження щодо приймання дітей до дитячого закладу відпочинку як за віком, так і за станом здоров’я.

          2.4. Приймання дітей до дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням  здійснюється за рішенням адміністрації ЗШ №29 на підставі заяви батьків дитини та за наявності довідки про стан здоров’я дитини, профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення.

         2.5. Відрахування дитини з дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням  здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють, за рішенням педагогічної ради за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі.

         Забороняється безпідставне відрахування дитини з дитячого закладу відпочинку.

         2.6. Дитячий заклад відпочинку веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:

 •  захист життя і здоров’я;
 • належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку, розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно корисною працею, оволодіння іншими корисними навичками тощо;
 • користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою, навчально-виробничою, науковою та корекційно-відновною базою дитячого закладу відпочинку;
 • вільне висловлювання поглядів, думок, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку педагогічних та інших працівників дитячого закладу відпочинку, пропаганди релігійних конфесій.

         2.7. Діти, які перебувають у дитячому закладі відпочинку, повинні:

 •  дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;
 • підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя;
 • дотримуватися морально-етичних норм;
 • бережливо ставитися до державної, комунальної та приватної власності;
 • брати посильну участь у суспільно корисній праці.

         2.8. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому закладу відпочинку з денним перебуванням створюються  загони, наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням.

         2.9. Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням  працює за календарним планом роботи, затвердженим керівником закладу, погодженим із засновником.

         2.10. Виховний процес у дитячому закладу відпочинку здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я та з використанням різноманітних організаційних форм роботи та інших форм роботи, передбачених Положенням.

         2.11. Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях за межами закладу, якщо вони пристосовані для перебування там дітей, чи на базі спортивних споруд та стадіонів на підставі укладених з їх власниками угод.

         2.12. У дитячому закладі відпочинку  можуть функціонувати методична рада, комісії, об’єднання за напрямами діяльності, до складу яких входять педагогічні та медичні працівники дитячого закладу відпочинку й інші учасники виховного та оздоровчого процесу.

Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням може входити до складу навчально-виховних комплексів навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами і діяти на підставі Положення, затвердженого засновником.

 

                                                                 3. Охорона життя та здоров’я дітей

         3.1. для надання медичних послуг дітям і працівникам, дитячий заклад відпочинкузакріплюється за територіальною лікувально-профілактичною установою.

         Надання дітям та працівникам дитячого закладу відпочинку невідкладної медичної допомоги при гострих та невідкладних станах, у т.ч. стаціонарної, здійснюється територіальним лікувально-профілактичним закладом.

         3.2. Працівники дитячого закладу  відпочинку несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які відпочивають і оздоровлюються в ньому.

         3.3. Під час організованого перевезення дітей, які перебувають  в дитячому закладі відпочинку, на значні відстані забезпечується медичний нагляд за ними.

         Медичний супровід забезпечується також при організованому перевезенні дітей до (від) місць відпочинку чи оздоровлення.

         3.4. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого закладу відпочинку повинні відповідати санітарним нормам, технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

         У кожному приміщенні дитячого закладу відпочинку розробляється та вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

         3.5. Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням забезпечує безпечне повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку, повинно бути організоване дієтичне харчування згідно з рекомендаціями лікаря.

         3.6. Начальник дитячого закладу відпочинку здійснює обов’язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування здорового способу життя.

 

4. Управління дитячим закладом відпочинкуі кадрове забезпечення

         4.1. Керівництво дитячим закладом відпочинку здійснює його начальник, який призначається адміністрацією ЗШ №29, з числа її працівників

         4.2. Начальник дитячого закладу відпочинку

 • затверджує календарний план роботи закладу;
 • затверджує режим дня з урахуванням типу закладу;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого закладу відпочинку;
 • організовує інструктаж працівників дитячого закладу відпочинку з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
 • здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, забезпечує належні умови для відпочинку дітей;
 • контролює дотримання фінансової дисципліни в дитячому закладі відпочинку:
 • укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджується у встановленому порядку коштами дитячого закладу відпочинку, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
 • представляє інтереси дитячого закладу відпочинку в усіх установах, організаціях, на підприємствах;
 • звітує перед управлінням освіти про результати діяльності закладу;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності дитячого закладу  відпочинку, організовує і контролює їх виконання;
 • забезпечує спільно із засновником (власником) раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує штатний розпис,  посадові обов’язки працівників дитячого закладу відпочинку;
 • відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли обов’язковий медичний огляд;
 • приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення стосовно працівників дитячого закладу відпочинку.

         4.3. На посади педагогічних та медичних працівників приймаються особи, які мають відповідну освіту.

4.4. При оформленні  на роботу до дитячого закладу відпочинку кожен працівник закладу повинен подати санітарну книжку, бути ознайомленим з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.

         4.5. При оформленні на роботу працівники дитячого закладу відпочинку проходять обов’язковий медичний огляд, інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних правил та надання невідкладної долікарської допомоги.

         4.6. Працівники дитячого закладу відпочинку мають право на:

         - унесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу;

         - ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми;

         - участь у роботі методичних об’єднань, рад, зборів, інших органів  самоврядування дитячого закладу відпочинку, у заходах, пов’язаних з організацією оздоровчо-виховної роботи;

         - різні види заохочення за сумлінне виконання покладених обов’язків;

         4.7. Працівники дитячого  закладу відпочинку зобов’язані:

         - дотримуватися вимог статуту дитячого закладу відпочинку, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

         - берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

         - виконувати накази й розпорядження начальника дитячого закладу відпочинку, органів управління, до сфери діяльності яких належить дитячий заклад відпочинку.

         4.8. Працівники дитячого закладу відпочинку працюють згідно з графіком, затвердженим його керівником, з урахуванням вимог законодавства про працю.

         4.9. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:

         - обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування закладу;

         - уносити пропозиції щодо поліпшення діяльності дитячого закладу відпочинку;

         - брати участь в організації та проведенні заходів;

         - захищати законні інтереси дітей у державних та судових органах.

         4.10. Для оперативного врегулювання поточних питань, організації оздоровчої та виховної роботи в дитячому закладі відпочинку може бути створений орган самоврядування, до складу якого входять засновник (власник), адміністрація дитячого закладу відпочинку, батьки та діти.

 

5. Фінансово-господарська діяльність та

матеріально-технічна база закладу

         5.1. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням здійснюється відповідно до його статуту  та законодавства України.

         5.2. Управління та фінансова діяльність дитячого закладу відпочинку здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткових джерел, не заборонених законодавством; приватних – за рахунок коштів засновників (власників), власних коштів від надання оздоровчих послуг та інших джерел, не заборонених законодавством України.

         Додатковими джерелами фінансування дитячого закладу відпочинку можуть буди добровільні внески, матеріальні цінності юридичних та фізичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством, які використовуються для впровадження діяльності, передбаченої Положенням.

         5.3. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності дитячий  заклад відпочинку:

 • самостійно розпоряджається коштами, які надійшли у процесі провадження фінансово-господарської діяльності;
 • використовує земельну ділянку, на якій він розташований, виключно в інтересах дітей;
 • розвиває та утримує власну матеріально-технічну базу ЗШ №29, володіє, користується і розпоряджається майном виключно в інтересах дітей відповідно до законодавства та Положення.

         5.4. Ведення діловодства, статистичної звітності в  закладі відпочинку здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

         5.5. Перед початком сезону адміністрація ЗШ №29 забезпечує наявність у дитячому  закладі відпочинку з денним перебуванням  наказу про відкриття закладу, акта про готовність закладу, санітарного паспорта, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки тощо.

5.6. Для відкриття закладу відпочинку з денним перебуванням управлінням освіти створюється спеціальна комісія в складі представників санітарно - епідемілогічної служби, органів державного пожежного і технічного нагляду, засновників закладу, профспілкової організації, начальника закладу та інших представників, які перевіряють готовність закладу відпочинку до приймання дітей, про що складається відповідний акт.

6. Міжнародне співробітництво дитячого закладу відпочинку

6.1. Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням за наявності відповідної матеріально-технічної та методичної бази може проводити міжнародні заходи в рамках програм та проектів оздоровлення, відпочинку та інших заходів з профілю дитячого оздоровчого  закладу та брати участь у міжнародних заходах.

         6.2. Дитячий  заклад відпочинку з денним перебуванням має право за згодою засновника (власника) укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі зв’язки з відповідними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством України порядку.

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи                                                                                           Смага Л.П.

 

ПЛАН

організації виховної, культурно-просвітницької, національно-патріотичної  роботи в при шкільному таборі літнього відпочинку

 

 

 

Навчальний заклад

 

Заклад культури

Дата відвідування (за попередньою домовленістю з закладом культури)

Заходи національно-патріотичного спрямування

Дата проведення

Заходи культурно-просвітницького, краєзнавчого  та художнього спрямування (інші заходи)

Дата проведення

ЗШ №29

Музейні  заклади та галереї:

 

Зустрічі з воїнами АТО та волонтерами

07.06.2017

Пішохідна екскурсія в парк Крючкова

02.06.2017

Музей О.О.Осмьоркіна

 

Квести з історії рідного міста

19.06.2017

Пішохідна екскурсія в парк Морозова

14.06.2017

Обласний краєзнавчий музей

13.06.2017

 

 

Пішохідна екскурсія до КЛАУ НАУ

16.06.2017

Музей музичного мистецтва ім. К.Шимановського

12.06.2017

 

 

 

 

Галерея «Єлисаветград»

09.06.2017

 

 

 

 

Обласна філармонія

07.06.2017

 

 

 

 

Центральна міська бібліотека (площа Дружби народів)

 

 

 

 

 

СЮТ

06.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачати презентацію за 2016 рік